Vanaf eind 2024 geldt er een verbod op asbest en moet al het asbest van de daken zijn. Een grote en serieuze opgave, het saneren verloopt tot nu toe te traag. Naar schatting ligt er nog 90 miljoen m2 asbest op daken in Nederland. Stel uw dak beschikbaar voor een SamenZONderAsbest proejct en saneer uw asbestdak.

  • Sanering van kostenpost naar investering: extra huurinkomsten uit het nieuwe dak
  • Een gesaneerd dak is gemakkelijker te verzekeren en de premie is lager
  • De coöperatie investeert in zonnepanelen en ontzorgt de dak eigenaar
  • De dak eigenaar kan mee profiteren van de opgewekte stroom
  • Profiteer van Provinciale stimuleringsprogramma in de vorm van subsidie of voucher

 

Meld u aan voor een dakcheck

Meer informatie

Hoe werkt Samen ZONder Asbest voor de dak eigenaar?

In een SamenZONderAsbest project wordt het asbestdak gesaneerd en beschikbaar gesteld aan een lokale energiecoöperatie die daar zonnepanelen op plaatst. Belangrijk is dat het dak sterk genoeg is om de panelen te dragen, dit moet blijken uit een sterkte berekening. De afspraken tussen de dak eigenaar en de coöperatie over het beschikbaar stellen van het dak, zoals de vergoeding, worden vastgelegd in een opstalovereenkomst. Hiervoor wordt tevens de instemming van de opstalverzekeraar en de eventuele financier van de dak eigenaar gevraagd. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 15 jaar, dezelfde looptijd als de PostCodeRoos regeling waarmee de panelen gefinancierd worden. Voor de aansluiting op het net realiseert de coöperatie een aparte eigen aansluiting. Ook sluit de coöperatie een aansprakelijkheidsverzekering af.

Voor het saneren van het asbest dak binnen een SamenZONderAsbest pilot ontvangt de dak eigenaar een bijdrage die per provincie verschilt. Voor de pilot in Friesland had de Provincie de regeling “Asbest eraf, PostCodeRoos erop” in het leven geroepen waardoor de dak eigenaar per m2 een subsidie kreeg wanneer het dak beschikbaar gesteld wordt aan een lokale Energie Coöperatie. Binnen de Friese pilot was ruimte voor 20 projecten, deze pilot is inmiddels succesvol afgerond. De belangstelling voor deelname was groot, meer dan 140 boeren hadden zich aangemeld.

In 2019 start de SamenZONderAsbest pilot in de Provincie Groningen. Ook in deze pilot is ruimte om 20 asbestdaken te saneren en te veranderen in 20 coöperatieve zonnedaken. Dak eigenaren die voor de Groninger pilot in aanmerking komen ontvangen een dakcheck ter waarde van € 2.500,- Hiermee worden alle kosten die gemaakt moeten worden om te bepalen of het dak ook daadwerkelijk geschikt is (bijvoorbeeld een constructieberekening) betaald. De dak eigenaar maakt hiervoor zelf geen kosten, wordt geheel ontzorgd en krijgt bovendien een energieadvies met betrekking tot eventueel andere mogelijkheden voor opwek of besparing.

De eerste stap in het project is dat eigenaren van asbestdaken die belangstelling hebben voor SamenZONderAsbest zich kunnen aanmelden via de website. Belangrijk is wel dat u beschikt over een dak dat groot genoeg is, tenminste 450 m2, voor de plaatsing van zonnepanelen. Dit dak hoeft niet per se hetzelfde dak te zijn als dat waarvan het asbest gesaneerd wordt. Aanmelden kan tot 24 april 2019. Om verder te bepalen of het dak geschikt is om aan het project mee te doen, wordt gevraagd een formulier in te vullen. Met dak eigenaren die door de eerste selectie komen zal een persoonlijk intakegesprek worden gevoerd. Op basis van dit gesprek en de volgorde van aanmelding wordt bepaald of u als dak eigenaar in aanmerking komt voor een van de 20 dakchecks.

SamenZONderAsbest heeft voor de dak eigenaar die meedoet nog een aantal extra voordelen. Naast de vergoeding die er voor het beschikbaar stellen van het dak wordt betaald, kan de dak eigenaar ook zelf meeprofiteren van de opgewekte stroom en wordt er bespaard op de kosten van verzekeringen.

SamenZONderAsbest, samen sterk!

De impact van de energietransitie op het landelijk gebied is vanuit ruimtelijk perspectief relatief groot, denk bijvoorbeeld aan zonneweides en windmolens in welk kader meervoudig ruimtegebruik (PCR op daken) wenselijk is. De PostCodeRoos regeling gaat uit van de samenwerking van burgers als leden van energiecoöperatie die samen ondernemen en ook financieel profiteren van hun lidmaatschap. Deze positieve betrokkenheid van burgers bij opwekprojecten, geeft verdere voeding aan het bewustwordingsproces – ook ik “kan” en “moet” wat doen – hetgeen bijdraagt aan het draagvlak voor de nut en noodzaak van de energietransitie.

Draagvlak voor het één of ander ligt op een bepaalde manier in het verlengde van het gevoel van “samen zijn” of “gemeenschapszin”. Dit gevoel (“Noaberschap” of “Mienskip”) wordt in plattelandsgebieden sterker beleefd en ook sterker gewaardeerd. Dit geldt in het bijzonder voor de noordelijke provincies en kan ook een verklaring zijn voor het feit dat er in de drie noordelijke provincies al relatief veel coöperaties zijn.

Naast de versnellingsdoelstelling met betrekking tot de opgaven (asbestsanering en energietransitie), draagt de de SamenZONderAsbest -pilot bij aan het verder aanjagen van de coöperatieve energietransitie en is de SZA-pilot van waarde in het kader van plattelandsthema’s als krimp, leefbaarheid en burgerparticipatie. Burgerparticipatie in het kader van de energievoorziening is als gezegd nog een relatief nieuw fenomeen en volop in ontwikkeling. Dit vraagt om een innovatieve houding, nieuwe businessmodellen en mogelijkheden voor financiering waarbij de kosten voor de energie transitie eerlijk worden verdeeld en er participatiemogelijkheden voor alle burgers ontstaan, ook die met een wat kleinere beurs.

LTO: Waarom asbest saneren een must is!

LTO: Asbest saneren is een must; door SamenZONderAsbest verdien je aan je nieuwe dak

LTO Noord is in de afgelopen jaren al zeer actief geweest om een bijdrage te leveren aan deze enorme saneringsopgave. In 2012 was LTO Noord één van de initiatiefnemers van het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig. Dit programma richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van het saneren van asbestdaken in het buitengebied. Op de site van AgroAsbestveilig is hierover veel informatie te vinden (stappenplannen, collectieve saneringstrajecten, rekenvoorbeelden etc.). Met het verstrijken van de tijd neemt de urgentie toe en ontstaat ook een steeds beter beeld van de noodzaak om te saneren.

Verzekeraars bijvoorbeeld hebben steeds meer moeite met het blijven verzekeren van asbesthoudende daken. Immers bij een calamiteit moeten zij een nieuw dak betalen terwijl dit dak vóór 2024 evengoed vervangen moet worden. Gezien de termijn tot het asbestverbod zullen verzekeraars steeds vaker preventief ingrijpen. In de afgelopen jaren hebben zij al verschillende “slimmigheden” bedacht; van in het extreme verhogen van de rubriek “opruimingskosten” tot de komst van de milieuschadeverzekering. De gevolgen hiervan voor de agrarische sector werden pijnlijk duidelijk bij de calamiteit zoals die zich eind juni 2016 in Brabant voordeed. Deze enorme hagelbui heeft een keerpunt teweeggebracht in hoe verzekeraars omgaan met asbest. De ene verzekeraar heeft het over de invoering van een afschrijvingsregeling op asbesthoudende daken, terwijl de andere geen hageldekking meer biedt voor gebouwen met asbesthoudende daken. Weer een andere partij zal de laatste drie/vier jaar voorafgaand aan 2024 schade aan asbesthoudende daken niet meer vergoeden. Duidelijk is in ieder geval dat verzekeraars zich aan het voorbereiden zijn op 2024 om de schadelast beheersbaar te houden.

Hoe en of een boerderij of schuur verzekerd is heeft ook weer gevolgen voor de mogelijkheden van de financiering ervan.
Kortom de opgave is groot, het tempo waarin gesaneerd wordt moet omhoog. De vraag wat er allemaal nodig is om al het overgebleven asbest binnen zeven jaar te verwijderen is nog lang niet beantwoord. LTO Noord is, zoals u van ons mag verwachten, zeer actief in het vinden en creëren van bijdragen aan het antwoord op deze vraag.

Vandaar onze betrokkenheid bij het project Samen ZONder Asbest want dát is een project dat een bijdrage kan leveren aan de versnelling van de saneringsopgave. Het mooie van SamenZONderAsbest is bovendien dat het ook een bijdrage levert aan de energietransitie. Een transitie die in de visie van LTO Noord veel kansen biedt voor de agrarische sector. De boerderijen van de toekomst zijn duurzame bedrijven die naast agrobedrijf ook energiebedrijven zijn omdat zij door wind, warmte, mest of zon meer energie produceren dan dat zij gebruiken. Panelen op boerendaken geven de onderneming bovendien ook een goede uitstraling en de samenwerking met de lokale gemeenschap versterkt ook de boer-burgerverbinding.