Mijn asbestdak voor SamenZONderAsbest

Asbest is al sinds 1994 verboden om te gebruiken als grondstof bijvoorbeeld in dakplaten. De asbesthoudende daken zijn dus vaak al oud of beginnen op leeftijd te raken. In de tijd verweert het asbest en dat is een slechte zaak voor de gezondheid van mens en het milieu. De overheid zet daarom onverkort in op het stimuleren van asbestsanering. Een grote en serieuze opgave, het saneren verloopt tot nu toe te traag. Naar schatting ligt er nog 90 miljoen m2 asbest op daken in Nederland.

  • Door te saneren kost het dak niet langer geld, maar levert het nieuwe zonnedak juist geld op vanwege de huurinkomsten
  • Een gesaneerd dak is gemakkelijker te verzekeren en de premie is lager
  • De energiecoöperatie investeert in zonnepanelen en ontzorgt de dak eigenaar
  • De dak eigenaar kan middels het kopen van zonparticipaties financieel profiteren van een rentevergoeding. 
  • De dak eigenaar ontvangt jaarlijks een huurvergoeding van de coöperatie en wordt na een looptijd van 16 jaar zelf eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. 

Dakeigenaar uit Groningen? Meld u hier aan voor een dakcheck

Meer informatie

Hoe werkt SamenZONderAsbest voor de dakeigenaar?

Dakcheck

In een SamenZONderAsbest project wordt het dak, dat de dakeigenaar zelf heeft laten saneren en renoveren van asbest, beschikbaar gesteld aan een lokale energiecoöperatie die daar zonnepanelen op plaatst. Om te onderzoeken of de locatie technisch, juridisch en financieel geschikt is voor een collectief opwekproject zal er eerst een uitgebreide dakcheck worden uitgevoerd. Onderdelen die tot de dakcheck behoren zijn onder andere het uitvoeren van een constructieberekening, aanvragen van een Solar rapport en het uitvoeren van een netcheck. De uitkomsten hiervan worden vastgelegd in het dakvalidatierapport. 

Opstalovereenkomst en verzekering

De afspraken tussen de dakeigenaar en de coöperatie over het beschikbaar stellen van het dak, zoals de vergoeding, worden vastgelegd in een opstalovereenkomst. Hiervoor wordt tevens de instemming van de opstalverzekeraar en de eventuele financierder van de dakeigenaar gevraagd. De overeenkomst heeft een looptijd van 16 jaar, dezelfde looptijd als de SCE-regeling waarmee de panelen worden gefinancierd. Voor de aansluiting op het net realiseert de coöperatie een aparte eigen aansluiting. Ook sluit de coöperatie een aansprakelijkheidsverzekering af.

Friesland

In het geval van de eerste pilot die liep in Friesland had de Provincie de regeling Asbest eraf, PostCodeRoos erop in het leven geroepen. Per m2 kreeg de dakeigenaar een subsidie wanneer het dak beschikbaar werd gesteld aan een lokale energiecoöperatie. Binnen de Friese pilot die inmiddels is afgerond was ruimte voor 20 projecten. De belangstelling was groot, meer dan 140 boeren hadden zich aangemeld. Eind 2020 heeft de Friese pilot een vervolg gekregen: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat nog eens twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie wordt geproduceerd. De pilot in Friesland is inmiddels, per begin september 2022, voltooid. De lopende projecten worden op dit moment afgerond.

Groningen

In 2019 is de SamenZONderAsbest pilot in de provincie Groningen gestart. Ook in deze pilot is ruimte om 20 asbestdaken te saneren en te veranderen in 20 coöperatieve zonnedaken. Dakeigenaren die voor deze pilot in aanmerking komen, ontvangen een dakcheck door een expert die aan de hand van onder ander een constructieberekening bepaalt of het dak ook daadwerkelijk geschikt is. De dakeigenaar maakt hiervoor zelf geen kosten en wordt geheel ontzorgd. Daarnaast kan de dakeigenaar, als er genoeg ruimte om het dak over is, zonnepanelen voor eigen verbruik laten plaatsen en hierbij meeprofiteren van een schaalvoordeel. 

Interesse?

Belangstelling voor een SamenZONderAsbestproject in de buurt? En beschikt u over een dak (het dak dat gesaneerd moet worden óf een ander dak) dat groot genoeg is, tenminste 400 m2, voor de plaatsing van zonnepanelen? Meld u dan aan.

Dakeigenaar uit Groningen

Vervolgstappen

Om verder te bepalen of het dak geschikt is om aan het project mee te doen, wordt gevraagd een formulier in te vullen. Met dakeigenaren die door deze eerste selectie komen volgt een persoonlijk intakegesprek. Op basis van dit gesprek en de volgorde van aanmelding, wordt bepaald of u als dakeigenaar in aanmerking komt voor een van de dakchecks.

Voordelen

Als dakeigenaar meedoen aan SamenZONderAsbest heeft nog een aantal extra voordelen. Naast de jaarlijkse vergoeding die de dakeigenaar voor het ter beschikking stellen van het dak ontvangt, kan de dakeigenaar bij deelname aan het eigen project meeprofiteren van een rendement vergoeding en wordt er bespaard op de kosten van verzekeringen.  Lees hier alle voordelen.

SamenZONderAsbest, samen sterk!

Samen met omwonenden

De impact van de energietransitie op het landelijk gebied is vanuit ruimtelijk perspectief relatief groot, denk bijvoorbeeld aan zonneweides en windmolens in welk kader meervoudig ruimtegebruik (PCR op daken) wenselijk is. De Postcoderoosregeling gaat uit van de samenwerking van burgers als leden van energiecoöperatie die samen ondernemen en ook financieel profiteren van hun lidmaatschap. Deze positieve betrokkenheid van burgers bij opwekprojecten, geeft verdere voeding aan het bewustwordingsproces – ook ik “kan” en “moet” wat doen – hetgeen bijdraagt aan het draagvlak voor de nut en noodzaak van de energietransitie.

Lokaal karakter vergroot draagvlak

Draagvlak voor het één of ander ligt op een bepaalde manier in het verlengde van het gevoel van “samen zijn” of “gemeenschapszin”. Dit gevoel (“Noaberschap” of “Mienskip”) wordt in plattelandsgebieden sterker beleefd en ook sterker gewaardeerd. Dit geldt in het bijzonder voor de noordelijke provincies en kan ook een verklaring zijn voor het feit dat er in de drie noordelijke provincies al relatief veel coöperaties zijn.

Coöperatieve energietransitie

Naast de versnellingsdoelstelling met betrekking tot de opgaven (asbestsanering en energietransitie), draagt de de SamenZONderAsbest -pilot bij aan het verder aanjagen van de coöperatieve energietransitie en is de SZA-pilot van waarde in het kader van plattelandsthema’s als krimp, leefbaarheid en burgerparticipatie. Burgerparticipatie in het kader van de energievoorziening is als gezegd nog een relatief nieuw fenomeen en volop in ontwikkeling. Dit vraagt om een innovatieve houding, nieuwe businessmodellen en mogelijkheden voor financiering waarbij de kosten voor de energie transitie eerlijk worden verdeeld en er participatiemogelijkheden voor alle burgers ontstaan, ook die met een wat kleinere beurs.

LTO: waarom asbest saneren een must is!

LTO Noord is in de afgelopen jaren al zeer actief geweest om een bijdrage te leveren aan deze enorme saneringsopgave. In 2012 was LTO Noord één van de initiatiefnemers van het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig. Dit programma richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van het saneren van asbestdaken in het buitengebied. Op de site van AgroAsbestveilig is hierover veel informatie te vinden (stappenplannen, collectieve saneringstrajecten, rekenvoorbeelden etc.). Met het verstrijken van de tijd neemt de urgentie toe en ontstaat ook een steeds beter beeld van de noodzaak om te saneren.

Verzekeraars

Verzekeraars bijvoorbeeld hebben steeds meer moeite met het blijven verzekeren van asbesthoudende daken. In de afgelopen jaren, toen er nog sprake was van een verbod van asbestdaken in 2024 (het verbod is inmiddels verder de toekomst in geschoven), hebben zij al verschillende ‘slimmigheden’ bedacht. Van in het extreme verhogen van de rubriek ‘opruimingskosten’ tot de komst van de milieuschadeverzekering. De gevolgen hiervan voor de agrarische sector werden pijnlijk duidelijk bij een calamiteit zoals die zich eind juni 2016 in Brabant voordeed. Deze enorme hagelbui heeft een keerpunt teweeggebracht in hoe verzekeraars omgaan met asbest. De ene verzekeraar heeft het over de invoering van een afschrijvingsregeling op asbesthoudende daken, terwijl de andere geen hageldekking meer biedt voor gebouwen met asbesthoudende daken. Duidelijk is in ieder geval dat verzekeraars zich aan het voorbereiden zijn op een toekomstig asbestverbod om de schadelast beheersbaar te houden.

Vraag blijft

Hoe en of een boerderij of schuur verzekerd is, heeft ook weer gevolgen voor de mogelijkheden van de financiering ervan. Kortom de opgave is groot, het tempo waarin gesaneerd wordt moet omhoog. De vraag wat er allemaal nodig is om al het overgebleven asbest te verwijderen is nog lang niet beantwoord. LTO Noord is, zoals u van ons mag verwachten, zeer actief in het vinden en creëren van bijdragen aan het antwoord op deze vraag.

SamenZONderAsbest: asbestsanering én energietransitie

Vandaar onze betrokkenheid bij het project SamenZONderAsbest want dát is een project dat een bijdrage kan leveren aan de versnelling van de saneringsopgave. Het mooie van SamenZONderAsbest is bovendien dat het ook een bijdrage levert aan de energietransitie. Een transitie die in de visie van LTO Noord veel kansen biedt voor de agrarische sector. De boerderijen van de toekomst zijn duurzame bedrijven die naast agrobedrijf ook energiebedrijven zijn omdat zij door wind, warmte, mest of zon meer energie produceren dan dat zij gebruiken. Panelen op boerendaken geven de onderneming bovendien ook een goede uitstraling en de samenwerking met de lokale gemeenschap versterkt ook de boer-burgerverbinding.