Vanaf 2024 is er een verbod op asbest en moet al het asbest van de daken zijn. Een grote en serieuze opgave, het saneren verloopt tot nu toe traag. Naar schatting ligt er nog 90 miljoen m2 asbest op daken in Nederland. Stel uw dak beschikbaar voor een Samen ZONder Asbest project.

  • Extra financiering voor de sanering van een dak door Samen ZONder Asbest
  • En gesaneerd dak is gemakkelijker te verzekeren
  • De coöperatie investeert in zonnepanelen en ontzorgt de dak eigenaar
  • De dak eigenaar ontvangt een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak

Meer informatie

LTO: Waarom asbest saneren een must is!

LTO: Asbest saneren is een must; door Samen ZONder Asbest in 30 jaar een “gratis dak”

LTO Noord is in de afgelopen jaren al zeer actief geweest om een bijdrage te leveren aan deze enorme saneringsopgave. In 2012 was LTO Noord één van de initiatiefnemers van het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig. Dit programma richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van het saneren van asbestdaken in het buitengebied. Op de site van AgroAsbestveilig is hierover veel informatie te vinden (stappenplannen, collectieve saneringstrajecten, rekenvoorbeelden etc.). Met het verstrijken van de tijd neemt de urgentie toe en ontstaat een steeds beter beeld van de noodzaak om te saneren.

Verzekeraars bijvoorbeeld hebben steeds meer moeite met het blijven verzekeren van asbesthoudende daken. Immers bij een calamiteit moeten zij een nieuw dak betalen terwijl dit dak vóór 2024 evengoed vervangen moet worden. Gezien de termijn tot het asbestverbod zullen verzekeraars steeds vaker preventief ingrijpen. In de afgelopen jaren hebben zij al verschillende “slimmigheden” bedacht; van in het extreme verhogen van de rubriek “opruimingskosten” tot de komst van de milieuschadeverzekering. De gevolgen hiervan voor de agrarische sector werden pijnlijk duidelijk bij de calamiteit zoals die zich eind juni 2016 in Brabant voordeed. Deze enorme hagelbui heeft een keerpunt teweeggebracht in hoe verzekeraars omgaan met asbest. De ene verzekeraar heeft het over de invoering van een afschrijvingsregeling op asbesthoudende daken, terwijl de andere geen hageldekking meer biedt voor gebouwen met asbesthoudende daken. Weer een andere partij zal de laatste drie/vier jaar voorafgaand aan 2024 schade aan asbesthoudende daken niet meer vergoeden. Duidelijk is in ieder geval dat verzekeraars zich aan het voorbereiden zijn op 2024 om de schadelast beheersbaar te houden.

Hoe en of een boerderij of schuur verzekerd is heeft ook weer gevolgen voor de mogelijkheden van de  financiering ervan.

Kortom de opgave is groot, het tempo waarin gesaneerd wordt moet omhoog. De vraag wat er allemaal nodig is om al het overgebleven asbest binnen zeven jaar te verwijderen is nog lang niet beantwoord. LTO Noord is, zoals u van ons mag verwachten, zeer actief in het vinden en creëren van bijdragen aan het antwoord op deze vraag.

Vandaar onze betrokkenheid bij het project Samen ZONder Asbest want dát is een project dat een bijdrage kan leveren aan de versnelling van de saneringsopgave. Het mooie van Samen ZONder Asbest is bovendien dat het ook een bijdrage levert aan de energietransitie. Een transitie die in de visie van LTO Noord veel kansen biedt voor de agrarische sector. De boerderijen van de toekomst zijn duurzame bedrijven die naast agrobedrijf ook energiebedrijven zijn omdat zij door wind, warmte, mest of zon meer energie produceren dan dat zij gebruiken. Panelen op boerendaken geven de onderneming bovendien ook een goede uitstraling en de samenwerking met de lokale gemeenschap versterkt ook de boer-burger verbinding.

SamenZONderAsbest in plaats van salderen of SDE+

De sanering van het asbest dak is een kosten post die vaak gefinancierd moet worden. Het ligt voor de hand om, wanneer je toch met het dak bezig gaat, te kijken of opbrengsten uit zonne-energie bij kunnen dragen in deze saneringskosten. Uiteraard is het zo dat zonnepanelen ook geld kosten. Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn een drietal mogelijkheden:

  • Salderen
  • SDE+ subsidie
  • Samen ZONder Asbest
Salderen

Bij een kleinverbruikersaansluiting (tot en met 3 x 80 Ampère) is salderen een mogelijkheid. Met de salderingsregeling wordt de opgewekte elektriciteit op het net ingevoed. Op een later moment mag deze elektriciteit dan gebruikt worden zonder dat daarvoor betaling verschuldigd is. Dit kan overwogen worden bij een eigen stroomverbruik tot 25.000 kWh. Bij een hoger verbruik is salderen minder voordelig. Dit heeft te maken met de gestaffelde energiebelasting en het feit dat er als eerste gesaldeerd wordt over de top van het verbruik waarbij de energiebelasting lager is. Over dit deel is het rendement bij salderen dus een stuk lager. Daarbij is de mogelijkheid tot salderen op dit moment gegarandeerd tot 2023. Dit geeft onzekerheid met betrekking tot de terugverdientijd. Een ander nadeel van salderen is dat de regeling alleen loont voor het eigen verbruik en dus voor een beperkt aantal panelen (rond de 35). Dit terwijl grote daken ruimte bieden voor meer panelen. Verder is het bij een eventuele verhuizing lastig om de zonnepanelen mee te nemen.

SDE+ subsidie

Bij grootverbruik aansluitingen (groter dan 3 x 80 Ampère) is de SDE+ subsidie een mogelijkheid. Deze subsidie bedraagt maximaal 11,7 cent (najaar 2017) per opgewekt kWh en heeft een looptijd van 15 jaar. Voor een SDE+ project is een grootverbruik aansluiting vereist. Indien deze aansluiting niet al aanwezig is, is de opschaling van de bestaande aansluiting vaak een (te) kostbare zaak. De subsidie regeling wordt in drie fases opengesteld tot het budget uitgeput is. In de eerste fases krijgen de aanvragers een lagere vergoeding dan de aanvragers in een latere fase. De ervaring leert dat deze regeling snel overtekend is waardoor vaak niet toegekomen wordt aan de fase waarin de hoogste vergoeding per kWh uitgekeerd wordt. In zijn algemeen kan gesteld worden dat de SDE+ regeling geschikt is voor zeer grootschalige projecten.

Samen ZONder Asbest

Binnen Samen ZONder Asbest wordt gebruik gemaakt van de PostCodeRoos regeling. Deze regeling strekt tot de teruggave van de energiebelasting betaald over het verbruik tot een maximum van 10.000 kWh. In tegenstelling tot het salderen wordt hierbij gerekend over de eerste staffel (0 – 10.000 kWh) waarin het deel energiebelasting het hoogst is. Een ander voordeel van de PostCodeRoos regeling is dat de coöperatie zorg draagt voor de realisatie van het zonnedak waardoor een deelnemer er verder geen omkijken naar heeft. Daarnaast kan het aandeel in de coöperatie (het aandeel in het opwek project) worden meegenomen bij verhuizing binnen het postcodegebied.

Hoe werkt Samen ZONder Asbest voor de dak eigenaar?

In een Samen ZONder Asbest project wordt het asbestdak gesaneerd en beschikbaar gesteld aan een lokale Energie Coöperatie die daar zonnepanelen op plaatst. Belangrijk is dat het dak sterk genoeg is om de panelen te dragen, dit moet blijken uit een sterkte berekening. De afspraken tussen de dak eigenaar en de coöperatie over het beschikbaar stellen van het dak, zoals de vergoeding, worden vastgelegd in een opstalovereenkomst. Hiervoor wordt tevens de instemming van de opstalverzekeraar en de eventuele financier van de dak eigenaar gevraagd. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 15 jaar, dezelfde looptijd als de PostCodeRoos regeling waarmee de panelen financiert worden. Voor de aansluiting op het net regelt de coöperatie een aparte eigen aansluiting. Ook sluit de coöperatie een aansprakelijkheidsverzekering af.

Voor het saneren van het asbest dak ontvangt de boer een subsidie van € 4,50 per m2, dit is een rijkssubsidie. Omdat Samen ZONder Asbest op verschillende manieren effectiever is heeft de Provincie Fryslân besloten om de regeling “Asbest eraf, PostCodeRoos erop” in het leven te roepen. Dit betekent dat de dak eigenaar nog eens € 4,50 per m2 krijgt wanneer het dak beschikbaar gesteld wordt aan een lokale Energie Coöperatie. Dit is een pilot waaraan een beperkt aantal dak eigenaren in combinatie met een lokale Energie Coöperatie kunnen deelnemen. Er is ruimte voor ongeveer 20 asbestdaken van gemiddeld 1000 m2 en 20 lokale Energie Coöperaties.

Samen ZONder Asbest heeft voor de dak eigenaar die meedoet nog een aantal extra voordelen. Naast de vergoeding die er voor het beschikbaar stellen van het dak wordt betaald, profiteert de dak eigenaar zelf ook van de opgewekte stroom.

SamenZONderAsbest, samen sterk!

De Samen ZONder Asbest aanpak maakt dat het gezamenlijk effect van de gecombineerde regelingen groter is dan die van elke regeling afzonderlijk. Dit geeft financiële voordelen en dus extra dekking voor de investering in de sanering.

Samen ZONder Asbest kan nog meer voordelen bieden. Doordat er meerdere projecten plaatsvinden ontstaat er een collectiviteit (vraagbundeling) waarin inkoop voordelen behaald kunnen worden. LTO heeft hier al veel ervaring mee. Hetzelfde geldt voor de inkoop van de zonnepanelen.

Voor de financiering van de sanering van het dak zelf wordt onderzocht of de collectiviteit voordelen kan bieden. Naast toekenningscriteria wordt hierbij gedacht aan een gunstige rente. Binnen het project zullen financiële arrangementen ontwikkeld worden die de ruimte bieden voor maatwerk dat past bij de situatie van uw onderneming.

Misschien wel net zo prettig is dat de samenwerking met het project team van ECoop en LTO noord in een Samen ZONder Asbest traject inhoudt dat er veel kennis en ervaring beschikbaar is en de inzet van het project team als doel heeft om de dak eigenaar zoveel mogelijk te faciliteren en te ontzorgen.

 

  • Meld u aan als belangstellende voor Samen ZONder Asbest