Lokale opwek, lokaal verbruik

De energietransitie is niet alleen een noodzaak, maar ook een kans voor de samenleving. Overal in Nederland werken mensen samen, verenigd in inmiddels bijna 1.000 energie coöperaties, om door middel van energiebesparingsprogramma’s of opwekprojecten de energietransitie en de samenleving vooruit te helpen.

Energiecoöperatie

Een eigenaar van een asbestdak die het voornemen heeft om deze te saneren, stelt het gesaneerde dak daarna beschikbaar aan een lokale energiecoöperatie. Deze coöperatie plaatst zonnepanelen op het dak en maakt het – dankzij de Postcoderoosregeling – voor mensen uit de omgeving mogelijk om hiervan te profiteren.

Met de Postcoderoosregeling stimuleert de overheid deze (coöperatieve) ontwikkeling. Dit omdat groen en duurzaam beter is, maar ook omdat zij de samenwerking tussen burgers wil stimuleren. Zo levert het werken aan verduurzaming op verschillende manieren energie op voor de samenleving!

De aanpak

In de pilotprojecten van SamenZONderAsbest heeft ECoop, samen met provincies een aanpak ontwikkeld waarin dakeigenaren en overige burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. Kenmerkend voor de aanpak is dat verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen worden gecombineerd, zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk. De coöperatie waarmee de dak eigenaar in een SamenZONderAsbest project samenwerkt, maakt gebruik van de Postcoderoosregeling zodat de deelnemende burgers daarvan kunnen profiteren.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als energiecoöperatie ? Vul dan onderstaand formulier in

  • Contactformulier

 

Meer informatie

Postcoderoosregeling

De Postcoderoosregeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de energie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Vanaf 1 april 2021 geldt de ‘nieuwe’ Postcoderegeling. De huidige en nieuwe regeling staan hier toegelicht.

Vanaf 1 april 2021

De bestaande Postcoderoosregeling krijgt vanaf 1 april een andere invulling. Deze Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, zoals de ‘nieuwe’ Postcoderoosregeling officieel heet, ondersteunt nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie. Met als doel dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. De regeling is bedoeld voor energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en vervangt per 1 april 2021 de huidige fiscale Regeling Verlaagd Tarief ofwel Postcoderoosregeling.

De aanleiding

Het kabinet wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak voor duurzame energie. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

Eenvoudiger om deel te nemen

Via de Salderingsregeling ontvangen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit opwekken, een verlaging van hun energierekening. De energieleverancier trekt de energie die je teruglevert af van de energie die je geleverd hebt gekregen. Met de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking kunnen omwonenden (in plaats van op eigen dak of grond) makkelijker participeren in productie-installaties voor hernieuwbare energie in hun directe omgeving.

In de praktijk

Met deze nieuwe Subsidieregeling wordt de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) beëindigd (voor nieuwe projecten). In de de postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie of een Vereniging van Eigenaars (VvE), die duurzame elektriciteit opwekt, korting op hun energiebelasting, zolang deze leden wonen of gevestigd zijn in de zogenaamde postcoderoos.

Ondersteuning van lokale initiatieven

De nieuwe Subdieregeling Coöperatieve Energieopwekking is – als vervanger van de postcoderoosregeling – bedoeld om nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie door coöperaties of VvE’s te ondersteunen . Het is voor coöperaties en VvE’s belangrijk dat er zekerheid bestaat over de toekomstige inkomsten en of deze voldoende zijn voor een rendabele exploitatie van de productie-installatie. Deze regeling biedt deze zekerheid. Productie-installaties worden via deze regeling ondersteund met een passend bedrag per kWh dat aansluit bij de kosten van de productie-installatie.

De werking van de ‘nieuwe’ Postcoderoosregeling

Op grond van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking kunnen energiecoöperaties en VvE’ subsidie ontvangen voor een coöperatieve productie-installatie die hernieuwbare elektriciteit opwekt. Dit betreft productie-installaties in de categorieën zon, wind en waterkracht. De coöperatie of VvE ontvangt hiermee een vaste subsidie vergoeding voor de productie van coöperatief opgewekte duurzame energie.
De regeling is bedoeld om lokale opwek met productie-installaties voor hernieuwbare energie te ondersteunen. Voor bepaling of van lokale opwek en wanneer niet wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde postcoderoos. Zowel de productie-installatie als de leden van de coöperatie of VvE zullen gevestigd moeten zijn in deze postcoderoos.

Exploitatiesubsidie

De subsidie is een exploitatiesubsidie: de subsidie wordt betaald voor de productie van elektriciteit, uitgedrukt in het geproduceerd aantal kWh. Met het verstrekken van de subsidie wordt gedurende vijftien jaar het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. Dit verschil wordt ook wel de onrendabele top genoemd. Daarbij wordt een redelijk rendement op eigen vermogen gehanteerd.
(bron: hieropgewekt. Stichting Buurkracht, waar ECoop/SamenZONderAsbest onder valt, vormt samen met onder andere Hier de Participatiecoalitie)

Over de bestaande Postcoderoosregeling

Een dak waarvan het asbest gesaneerd wordt biedt hiervoor een prachtige kans. Het dak is immers geheel vernieuwd, en wanneer de panelen gelijktijdig geïnstalleerd worden ontstaan er efficiency voordelen. Zowel de dak eigenaar als de deelnemers aan het project, profiteren hiervan. Voor de dak eigenaar kan de vergoeding die hij vanuit een Postcoderoos project ontvangt bijdragen in de kosten die voor de sanering van asbest gemaakt moeten worden. Bovendien neemt de dak eigenaar ook zelf deel in het project zodat hij op die manier bijdraagt aan de realisatie ervan.

Zo ontstaat een win-win situatie voor dak eigenaren en deelnemende burgers.

Deelnemers richten een coöperatie op en investeren gezamenlijk in de panelen voor het zonnedak. De coöperatie geeft hiervoor zonparticipaties uit en elke participatie geeft jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. De hoogte van de investering per zonnepaneel / zonneparticipatie is afhankelijk van de keuzes van de lokale energie coöperatie.

Wat is een Postcoderoos?

Een Postcoderoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname- recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 Ampère). Dit Postcoderoosgebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie-installatie voor de opwek gesitueerd is. Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos. Het Postcoderoosgebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcodegebieden (die de blaadjes van de roos vormen).

Sinds 1 januari 2016 is het begrip Postcoderoos verruimd en mag de productie-installatie ook in een van de blaadjes gesitueerd zijn, het administratieve centrum mag dus als het ware één viercijferig gebied worden opgeschoven. Op deze manier kunnen coöperaties ook gebruik maken van daken aan de randen van de roos c.q. de kans om aan het project deel te nemen voor meer mensen mogelijk te maken.

Verdienmodel voor de regio

De elektriciteit die de gezamenlijke installatie opwekt wordt door de coöperatie verkocht aan een energiebedrijf. De coöperatie sluit hiervoor een overeenkomst met een energiebedrijf waarin de afspraken over onder meer de prijs (terugleververgoeding) zijn vastgelegd. Deze jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de coöperatie gebruikt om de lopende jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van deze exploitatiekosten zijn onderhoudskosten, schoonmaakkosten, administratiekosten, verzekeringskosten en de kosten van de jaarlijkse algemene leden vergadering. Als er geld overblijft na aftrek van de exploitatiekosten dan stemmen de leden op de jaarlijkse ALV wat er met dit overschot gebeurd.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als energiecoöperatie voor SamenZONderAsbest? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op.

  • Contactformulier