De energietransitie is net zo zeer een noodzaak als een kans voor de samenleving. Overal in Nederland werken mensen in energie coöperaties samen om door middel van energiebesparingsprogramma’s of opwekprojecten de energietransitie vooruit te helpen. Met de PostCodeRoos regeling stimuleert de overheid deze (coöperatieve) ontwikkeling. Dit omdat groen en duurzaam beter is maar ook omdat zij de samenwerking tussen burgers wil stimuleren. Zo is het werken aan verduurzaming op verschillende manieren energie voor de samenleving!

In het project Samen ZONder Asbest wordt door ECoop, in samenwerking met LTO noord, een aanpak ontwikkeld waarin dak eigenaren en burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. De coöperatie waarmee de dak eigenaar in een Samen ZONder Asbest project samenwerkt, maakt gebruik van de PostCodeRoos regeling zodat de deelnemende burgers daarvan kunnen profiteren.

Meer informatie

PostCodeRoos regeling

De PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de energie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden.

Een dak waarvan het asbest gesaneerd wordt biedt hiervoor een prachtige kans. Het dak is immers geheel vernieuwd, en wanneer de panelen gelijktijdig geïnstalleerd worden ontstaan er efficiency voordelen. Zowel de dak eigenaar als de deelnemers aan het project, profiteren hiervan. Voor de dak eigenaar kan de vergoeding die hij vanuit een PostCodeRoos project ontvangt bijdragen in de kosten die voor de sanering van asbest gemaakt moeten worden. Bovendien neemt de dak eigenaar ook zelf deel in het project zodat hij op die manier bijdraagt aan de realisatie ervan.

Zo ontstaat een win-win situatie voor boer en deelnemende burgers.

Deelnemers richten een coöperatie op en investeren gezamenlijk in de panelen voor het zonnedak. De coöperatie geeft hiervoor zonparticipaties uit en elke participatie geeft jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. De hoogte van de investering per zonnepaneel / zonneparticipatie is afhankelijk van de keuzes van de lokale energie coöperatie.

Wat is een PostCodeRoos?

Een PostCodeRoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname- recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 Ampère). Dit PostCodeRoos gebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie installatie voor de opwek gesitueerd is. Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos. Het PostCodeRoos gebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcode gebieden (die de blaadjes van de roos vormen).

Sinds 1 januari 2016 is het begrip PostCodeRoos verruimd en mag de productie-installatie ook in een van de blaadjes gesitueerd zijn, het administratieve centrum mag dus als het ware één viercijferig gebied worden opgeschoven. Op deze manier kunnen coöperaties ook gebruik maken van daken aan de randen van de roos c.q. de kans om aan het project deel te nemen voor meer mensen mogelijk te maken.

Energiebelasting teruggave

De energiebelastingvrijstelling vormt het verdienmodel voor de deelnemende leden van de coöperatie. Anno 2017 is dit voordeel per opgewekte kilowattuur (kWh) € 0,1013 exclusief BTW of € 0,1226 inclusief BTW. Na afloop van een opwekjaar stelt de coöperatie vast hoeveel elektriciteit er daadwerkelijk is geproduceerd. Deze opgewekte elektriciteit wordt naar rato van de participatie van elke deelnemer in het project toegerekend. De coöperatie stuurt hierover een verklaring naar elk van de deelnemers in het project. Met deze gegevens gaan de deelnemers naar hun eigen energieleverancier, de leverancier van wie zij op hun huis adres de energie betrekken, zodat deze het jaarlijkse belastingvoordeel kan verrekenen (de belastingteruggave).

In onderstaande afbeelding wordt de prijsopbouw van één kWh aan elektriciteit weergegeven. Het gedeelte energiebelasting incl. BTW ontvangt u als deelnemer aan een PostCodeRoos project terug via uw energierekening.

Verkoop van de opgewekte kWh

De elektriciteit die de gezamenlijke installatie opwekt wordt door de coöperatie verkocht aan een energiebedrijf. De coöperatie sluit hiervoor een overeenkomst met een energiebedrijf waarin de afspraken over onder meer de prijs (terugleververgoeding) zijn vastgelegd. Deze jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de coöperatie gebruikt om de lopende jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van deze exploitatiekosten zijn onderhoudskosten, schoonmaakkosten, administratiekosten, verzekeringskosten en de kosten van de jaarlijkse algemene leden vergadering.

Wanneer en voor hoeveel kan ik meedoen?

Wanneer kan ik meedoen?

Leden van een coöperatie met een aanwijzing van de Belastingdienst komen in aanmerking voor de regeling. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen allemaal lid worden van de coöperatie. Dit betekent dat iedereen kan deelnemen aan een PostCodeRoos project. Deelnemers aan een PostCodeRoos project moeten wel in de nabijheid van de productie-installatie wonen, in de zogenoemde PostCodeRoos. Daarnaast moeten de deelnemers voor hun eigen elektriciteitsgebruik een kleinverbruikersaansluiting hebben, oftewel een aansluiting op het stroomnet niet groter dan 3*80 Ampère.

Voor hoeveel kan ik meedoen?

Deelnemers kunnen voor maximaal 10.000 kWh mee doen aan het project, dat wil zeggen zij kunnen over maximaal 10.000 kWh de betaalde energiebelasting terugvragen. Dit maximum van 10.000 kWh geldt alleen als u ook verbruik van 10.000 kWh heeft. Wanneer u bijvoorbeeld maar 5000 kWh verbruikt dan is dit het maximum waarmee u kunt deelnemen. De energiebelastingkorting is van toepassing op de eerste 10.000 kWh die u verbruikt. Stel u verbruikt 20.000 kWh en u doet mee voor 10.000 kWh, dan ontvangt u de energiebelastingkorting over de eerste kWh ’s 0 tot en met 10.000.

De regel is dus dat een deelnemer in een PostCodeRoos project nooit meer belasting terug kan vragen dan dat men over het elektriciteitsverbruik heeft betaald tot een maximum van 10.000 kWh.

  • Meld u aan als belangstellende voor Samen ZONder Asbest