Meer informatie

ECoop

ECoop is een organisatie- en adviesbureau voor de ondersteuning van burgers, bedrijven en overheden die de energietransitie willen versnellen en geloven dat de energie van de toekomst niet alleen duurzaam maar ook lokaal opgewekt is. ECoop begeleidt in de noordelijke provincies ruim dertig lokale Energie Coöperaties die veelal op basis van de PostCodeRoos regeling een opwek project willen realiseren. We adviseren en ondersteunen, met raad en daad, bij het opzetten van Lokale Energie Coöperaties (ECoops) op verschillende gebieden:

Bezoek de ECoop website: www.ecoop.nl

LTO Noord

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Hoe? Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden. Dat is de belofte aan onze leden.

De wereld is in beweging. Agrarische ondernemers ervaren dat dagelijks en staan voor de uitdaging om in te spelen op maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen, zoals de toenemende internationalisering, de grotere invloed van milieu en natuur en opschaling van de verwerking en afzet. Hun inkomen wordt door liberalisering en globalisering in toenemende mate beïnvloed door de wereldmarkt. Linksom of rechtsom, altijd moet daarbij worden ingespeeld op wat de consument belangrijk vindt: prijs, gezondheid, milieu, landschap en dierenwelzijn.

Voor de ruimte om te ondernemen, het versterken van het ondernemerschap en van marktposities en voor het werken aan het imago is een sterke collectieve belangenbehartiging noodzakelijk. Dat vraagt een sterke ondernemers- en werkgeversorganisatie, die resultaatgericht, ondernemend en dichtbij is voor haar leden: LTO Noord.

LTO heeft ruime ervaring met asbestsaneringstrajecten en heeft in dit kader ook al collectieve inkoop afspraken gemaakt. Dak eigenaren die meedoen aan de Samen ZONder Asbest pilot kunnen gebruik maken van deze collectieve afspraken.

Provincie Groningen

De Provincie Groningen is één van de koplopers op het gebied van energietransitie beleid al was het alleen al omdat veel Groningers in de praktijk voelen dat de overgang naar duurzame energie noodzakelijk is. Het is dan ook logisch dat de provincie en de NCG inzetten op projecten waarin burgers collectief werken aan hun energievoorziening. Het aantal energie coöperaties neemt toe net als de vraag naar ruimte voor deze projecten. De provincie Groningen is dan ook kien op de mogelijkheden om twee vliegen in een klap te slaan door de asbestsaneringsopgave te combineren met die van de energietransitie. De reden voor de provincie Groningen om de tweede SamenZONderAsbest pilot mogelijk te maken. In deze pilot dragen de opgedane kennis en ervaringen uit Friesland bij aan een verbeterde opzet maar ook het gewijzigde subsidie regime van de Rijksoverheid (de RVO asbest subsidie pot is uitgeput en wordt niet meer aangevuld) maakten wijzigen noodzakelijk. Op 24 januari hebben de gedeputeerden Homan en Staghouwer het startschot gegeven voor SamenZONderAsbest in Groningen!

Provincie Fryslân

De Provincie Fryslân is een van de meest actieve provincies in het aanpakken van de asbestsaneringsopgave. Daarnaast bestaat er in de provincie een groot draagvlak voor de coöperatieve energietransitie. De provincie was de eerste waar een SamenZONderAsbest pilot uitgevoerd is. In het kader van SamenZONderAsbest had de provincie een speciale subsidieregeling ontworpen: ‘Asbest er af, PostCodeRoos er op’. Deze subsidie regeling bood ondersteuning aan zowel de dak eigenaren als de burgers die mee willen doen aan een SamenZONderAsbest project. De Friese pilot begon in september 2017 en wordt in het tweede kwartaal van 2019 succesvol afgerond. Op 19 voormalige asbestdaken is bijna 1 miljoen Wp vermogen uit zonne-energie geïnstalleerd.