Meer informatie

ECoop

Door de energietransitie is de decentralisatie van de energievoorziening onvermijdelijk. De energie van de toekomst wordt dus niet alleen duurzaam maar ook lokaal opgewekt. Steeds meer mensen willen dit dan ook zélf en met elkaar doen. Met de inzet van hun buurkracht starten zij gezamenlijke projecten voor het opwekken van energie! Deze ondernemende samenwerkingsverbanden van burger krijgen vaak de vorm van een coöperatie, vandaar ook onze naam: ECoop.

ECoop is onderdeel van Stichting Buurkracht, het burgerparticipatieplatform van Nederland. Buurkracht verbindt en activeert al ruim vijf jaar buurtbewoners die met elkaar de buurt mooier, groener, gezelliger of duurzamer willen maken, bijvoorbeeld door een Postcoderoosproject.

Samen adviseren en ondersteunen, met raad en daad, bij de realiseren buurtprojecten die willen maken van de PCR regeling voor het opwekken van duurzame energie. Dit scheelt de initiatiefnemers veel (uitvoerend) werk en borgt voor alle deelnemers dat alle onderdelen van het project goed geregeld zijn!

  • Organisatorisch, van ondersteuning tot projectleiding
  • Juridisch, van het oprichten van de coöperatie tot het gebruik van de PCR regeling
  • Financieel en fiscaal, van begroting en exploitatie tot financiering
  • Administratie, van administratie tot ondersteuning van de jaarlijkse bestuur cyclus
  • Technisch, van locatie onderzoek, aansluiting, bestek tot de begeleiding van offerte aanvraag
  • Communicatie, van algemene PR tot project communicatie en marketing (ledenwerving)

www.ecoop.nl
www.buurkracht.nl

LTO Noord

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Hoe? Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden. Dat is de belofte aan onze leden.

De wereld is in beweging. Agrarische ondernemers ervaren dat dagelijks en staan voor de uitdaging om in te spelen op maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen, zoals de toenemende internationalisering, de grotere invloed van milieu en natuur en opschaling van de verwerking en afzet. Hun inkomen wordt door liberalisering en globalisering in toenemende mate beïnvloed door de wereldmarkt. Linksom of rechtsom, altijd moet daarbij worden ingespeeld op wat de consument belangrijk vindt: prijs, gezondheid, milieu, landschap en dierenwelzijn.

Voor de ruimte om te ondernemen, het versterken van het ondernemerschap en van marktposities en voor het werken aan het imago is een sterke collectieve belangenbehartiging noodzakelijk. Dat vraagt een sterke ondernemers- en werkgeversorganisatie, die resultaatgericht, ondernemend en dichtbij is voor haar leden: LTO Noord.

LTO heeft ruime ervaring met asbestsaneringstrajecten en heeft in dit kader ook bijgedragen aan de eerste SamenZONderAsbest pilot in de provincie Friesland.

Provincie Groningen

De provincie Groningen is één van de koplopers op het gebied van energietransitie beleid al was het alleen al omdat veel Groningers in de praktijk voelen dat de overgang naar duurzame energie noodzakelijk is. Het is dan ook logisch dat de provincie en de NCG inzetten op projecten waarin burgers collectief werken aan hun energievoorziening. Het aantal energie coöperaties neemt toe net als de vraag naar ruimte voor deze projecten. De provincie Groningen is dan ook kien op de mogelijkheden om twee vliegen in een klap te slaan door de asbestsaneringsopgave te combineren met die van de energietransitie. De reden voor de provincie Groningen om de tweede SamenZONderAsbest pilot mogelijk te maken. In deze pilot dragen de opgedane kennis en ervaringen uit Friesland bij aan een verbeterde opzet maar ook het gewijzigde subsidie regime van de Rijksoverheid (de RVO asbest subsidie pot is uitgeput en wordt niet meer aangevuld) maakten wijzigen noodzakelijk. Op 24 januari hebben de gedeputeerden Homan en Staghouwer het startschot gegeven voor SamenZONderAsbest in Groningen. In mei 2019 besloot het bestuur van het Nationaal Programma Groningen de middelen beschikbaar te stellen waardoor 100 daken extra daken in de provincie mee kunnen doen aan SamenZONderAsbest.

Provincie Fryslân

Fryslân is al jaren een van de meest actieve provincies in het aanpakken van de asbestsaneringsopgave. Daarnaast bestaat er in de provincie een groot draagvlak voor de coöperatieve energietransitie. De provincie was de eerste waar een SamenZONderAsbest pilot uitgevoerd is. In het kader van SamenZONderAsbest had de provincie een speciale subsidieregeling ontworpen: ‘Asbest er af, PostCodeRoos er op’. Deze subsidie regeling bood ondersteuning aan zowel de dak eigenaren als de burgers die mee willen doen aan een SamenZONderAsbest project.

De Friese pilot begon in september 2017 en is begin 2019 succesvol afgerond. Op 18 voormalige asbestdaken is ruim 1 miljoen Wp vermogen uit zonne-energie geïnstalleerd.

Fryslân continueert haar inzet voor versnelling van zowel de asbestsanering als de coöperatieve energietransitie door opnieuw een SamenZONderAsbest pilot mogelijk te maken en Friese dak eigenaren op te roepen om zich aan te melden.