Dat is afhankelijk van het dak. Eén paneel heeft een afmeting van 1.70 x 1.00 mtr. Ruwweg is dit dus 2m2 per zonnepaneel. U kunt het aantal m2 van een hellend dakvlak delen door twee om het aantal zonnepanelen te berekenen. Voor een plat dak deelt u het aantal m2 door vier.

In een dakcheck onderzoekt een expert of uw dak geschikt is voor een SamenZONderAsbest-project. De eerste selectie vindt plaats op basis van de gegevens op uw aanmeldformulier.

Tijdens de dakcheck wordt er onder meer bekeken::
– of het dak asbest bevat;
– of het dak sterk genoeg is voor zonnepanelen;
– wat de kosten en mogelijkheden van aansluiting op het net zijn;
– hoeveel stroom er op uw dak kan worden geproduceerd;
– en ontvangt u een financiële analyse en advies n.a.v. het beschikbaar stellen van het dak.

Na de dakcheck is duidelijk of uw dak geschikt is voor een SamenZONderAsbestproject en een samenwerking met een lokale energiecoöperatie.

Als de daken op twee verschillende percelen liggen en beide daken groot genoeg zijn, dan is het mogelijk om met twee daken mee te doen. Twee daken op één perceel zou kunnen, mits deze onder dezelfde aansluiting vallen. Let op: voor de meeste locaties in Groningen en Friesland geldt een beperking op de netwerkcapaciteit voor grootverbruikersaansluitingen. Dit betekent dat rond de 250 tot 266 zonnepanelen het maximum aantal zonnepanelen is voor een postcoderoosproject.

Ja, als er voldoende ruimte op het dak is, is dit mogelijk. Zonnepanelen voor uw eigen gebruik worden in dat geval aangesloten op uw eigen aansluiting. Schaft u de zonnepanelen samen met de coöperatie aan, dan levert u dit een financieel voordeel op. U lift dan namelijk mee op de goedkopere prijs die wordt verstrekt bij het afnemen van een groter aantal zonnepanelen. Daarnaast kunt u ook financieel participeren in het project dat gerealiseerd wordt door de coöperatie. Hiermee behaalt u nóg een financieel voordeel.

De installatie wordt geplaatst op privéterrein van de locatie-eigenaar. Wanneer iemand een installatie of een deel daarvan steelt, maakt de coöperatie aanspraak op de verzekering die hiervoor is afgesloten. Het kan ook voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen handelen. De coöperatie sluit ook hiervoor verzekeringen af, die aangesproken worden wanneer er schade ontstaat.

De coöperatie sluit verschillende verzekeringen af: een aansprakelijkheidsverzekering, een productverzekering en een productieverzekering. Zowel brand- als stormschade vallen onder deze verzekeringen.

De coöperatie sluit verschillende verzekeringen af: een aansprakelijkheidsverzekering, een productverzekering en een productieverzekering. Zowel brand- als stormschade vallen onder deze verzekeringen.

Er wordt bij de notaris een recht van opstal met de locatie eigenaar aangegaan voor een periode van 15 jaar. In een opstalovereenkomst worden verschillende afspraken vastgelegd. In Nederland breekt koop geen huur, waardoor de nieuwe eigenaar de opwek installatie zal moeten respecteren.

Kosten voor de dakeigenaar: saneren, renoveren en eventuele verstevigingen aan de constructie.
Kosten voor de coöperatie: alle overige kosten.

Indien uw dak geschikt is bevonden en u uit eigen overweging besluit om te stoppen met het project, dan bent u verantwoordelijk voor de kosten van de dakcheck. Deze kostenpost bedraagt€2.500,-. Let op: de uitkomst van de constructieberekening kan ‘geschikt’ zijn, maar ook ‘geschikt mits er verstevigingen worden toegepast’. Dat laatste betekent dat de constructie met een relatief kleine ingreep kan worden verstevigd. Dit valt onder de conclusie ‘geschikt’.

Ja, dat is mogelijk en heeft ook de voorkeur. Als aansluiting bij een bestaande coöperatie niet lukt of als er nog geen coöperatie is, wordt er een (nieuwe) coöperatie opgericht.

ECoop heeft inmiddels zo’n 60 projecten uitgevoerd. Het is nog niet voorgekomen dat er onvoldoende deelnemers zijn gevonden waardoor een project geen doorgang kon vinden. Het is mogelijk dat het werven van participanten langer duurt dan verwacht. Dan worden er aanvullende wervingsactiviteiten ondernomen.

De coöperatie bepaalt de keuze voor de leverancier van de zonnepanelen. Vanzelfsprekend kunt u wel zelf een bedrijf voorstellen.

Dakeigenaren geven via het aanmeldformulier op deze website hun belangstelling aan. Op basis van de informatie die we ontvangen, maken we een eerste selectie – het kan voorkomen dat in dit stadium al blijkt dat het dak niet geschikt bijvoorbeeld omdat het niet voldoet aan de omvang –  en volgt bij groen licht een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de werking van het project verder toegelicht en worden vragen van de dak eigenaren beantwoord.

Het telefonische intakegesprek en de volgorde van aanmelding bepalen of u in aanmerking komt voor een dakcheck.

Wanneer u na het intakegesprek besluit deel te nemen aan het project, ontvangt u van ons een intentieovereenkomst. Deze dient u te ondertekenen om uw intentie tot deelname aan het project SamenZONderAsbest te bevestigen. Nadat de intentieverklaring ondertekend retour ontvangen is, zal de dakcheck pas daadwerkelijk van start gaan.  

Is uw dak geschikt bevonden om  een PostCodeRoos-project te starten, dan plaatst  een energiecoöperatie de zonnepanelen.

Zijn alle dakchecks al vergeven op het moment van aanmelden, dan ontvangt u hiervan bericht en plaatsen we u op een wachtlijst.

Tussen de ontvangst van de ondertekende intentie-overeenkomst en het in gebruik nemen van de installatie zit een periode van zes tot twaalf maanden.

De opstalovereenkomst blijft gedurende de looptijd gelden. Als u uw huis tussentijds wilt verkopen dan kan dat natuurlijk, maar de toekomstige eigenaar gaat met de aankoop automatisch akkoord met het beschikbaar stellen van het dak voor de verdere looptijd van de opstalovereenkomst.

In de provincies Friesland en Groningen lopen op dit moment SamenZONderAsbestprojecten waarvoor u zich kunt aanmelden. Dit is mogelijk zolang er plek is en het aanmeldingsformulier online staat.

 

Ja, ECoop beoordeelt de aanmeldingen op datum van binnenkomst. Uiteindelijke deelname aan SamenZONderAsbest hangt af of het dak geschikt is.

Ja, de aanmelding van de dakcheck dient te worden gedaan voordat de sanering is gestart en de zonnepanelen zijn geplaatst.

De eerste pilot is begin 2019 afgerond in Friesland. En met succes: 18 Friese daken zijn getransformeerd van een asbestdak naar een coöperatief zonnedak. In de provincie Groningen is medio 2019 de tweede pilot gestart. Deze pilot heeft ruimte om 120 daken aan te pakken en loopt nog. En eind 2020 heeft de Friese pilot een vervolg gekregen: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat nog eens twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie geproduceerd wordt.

De sanering van het asbest dak is een kosten post die vaak gefinancierd moet worden. Het ligt voor de hand om, wanneer je toch met het dak bezig gaat, te kijken of opbrengsten uit zonne-energie bij kunnen dragen in deze saneringskosten. Uiteraard is het zo dat zonnepanelen ook geld kosten. Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn een drietal mogelijkheden:

  • Salderen
  • SDE+ subsidie
  • SamenZONderAsbest
Salderen

Bij een kleinverbruikersaansluiting (tot en met 3 x 80 Ampère) is salderen een mogelijkheid. Met de salderingsregeling wordt de opgewekte elektriciteit op het net ingevoerd. Op een later moment mag deze elektriciteit dan gebruikt worden zonder dat daarvoor betaling verschuldigd is. Dit kan overwogen worden bij een eigen stroomverbruik tot maximaal 25.000 kWh. Bij een hoger verbruik kan salderen financieel niet uit. Dit heeft te maken met de gestaffelde energiebelasting en het feit dat er als eerste gesaldeerd wordt over de top van het verbruik waarbij de energiebelasting lager is. Over dit deel is het rendement bij salderen dus een stuk lager. Daarbij is de mogelijkheid tot salderen op dit moment gegarandeerd tot 2023. Dit geeft onzekerheid met betrekking tot de terugverdientijd. Een ander nadeel van salderen is dat de regeling alleen loont voor het eigen verbruik en dus voor een beperkt aantal panelen (rond de 35). Dit terwijl grote daken ruimte bieden voor meer panelen. Verder is het bij een eventuele verhuizing lastig om de zonnepanelen mee te nemen.

SDE+ subsidie

Bij grootverbruik aansluitingen (groter dan 3 x 80 Ampère) is de SDE+ subsidie een mogelijkheid. Deze subsidie bedraagt maximaal 10,1 cent (voorjaar 2019) per opgewekt kWh en heeft een looptijd van 15 jaar. Voor een SDE+ project is een grootverbruik aansluiting vereist. Indien deze aansluiting niet al aanwezig is, is de opschaling van de bestaande aansluiting vaak een (te) kostbare zaak. De subsidieregeling wordt in drie fases opengesteld tot het budget uitgeput is. In de eerste fases krijgen de aanvragers een lagere vergoeding dan de aanvragers in een latere fase. De ervaring leert dat deze regeling snel overtekend is waardoor vaak niet toegekomen wordt aan de fase waarin de hoogste vergoeding per kWh uitgekeerd wordt. In zijn algemeen kan gesteld worden dat de SDE+ regeling geschikt is voor zeer grootschalige projecten.

SamenZONderAsbest

Binnen SamenZONderAsbest wordt er gebruik gemaakt van de SCE-regeling. Dit is een exploitatiesubsidie waarmee energiecoöperaties of VVE’s subsidie per geproduceerde kWh ontvangen gedurende de looptijd van 15 jaar. Het daadwerkelijke uitbetaalde subsidiebedrag varieert jaarlijks doordat het wordt afgestemd op de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar. Deelnemers kunnen investeren in het project middels het kopen van zonparticipaties. Het voordeel hiervan is dat zij een rentevergoeding ontvangen over hun inleg. Een ander voordeel van de SCE-regeling is dat de coöperatie zorgtdraagt voor de realisatie van het zonnedak, waardoor een deelnemer er verder geen omkijken naar heeft. Daarnaast kan het aandeel in de coöperatie (de zonparticipatie in het opwekproject) worden meegenomen bij verhuizing binnen het postcodegebied.

ECoop, onderdeel van Stichting Buurkracht, is de uitvoerende partij. De provincie heeft aan ECoop budget ter beschikking gesteld om de dakchecks uit te kunnen voeren en de koppeling met een energiecoöperatie te kunnen maken. De afspraak met betrekking tot het uitvoeren van de dakcheck wordt gedaan samen met ECoop en de afspraak met betrekking tot de verhuur van het dak met de energiecoöperatie.