Twintig nieuwe SamenZONderAsbestprojecten in Friesland

Het succes van het eerste Friese SamenZONderAsbestproject, een initiatief van ECoop dat onderdeel is van Stichting Buurkracht, heeft geresulteerd in een vervolg: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie geproduceerd wordt. Eigenaren van asbestdaken kunnen zich kosteloos melden voor een check om te bekijken of het dak en de locatie hiervoor geschikt zijn.

 

Energiecoöperaties en eigenaren van grote daken kunnen professionele hulp krijgen bij het ombouwen van asbestdaken tot zonnedaken. De provincie stelt 150.000 euro beschikbaar om 20 daken in Fryslân aan te pakken. Het geld is bedoeld om dakeigenaren (zoals boeren) en energiecoöperaties te ontzorgen bij de realisatie. Projecten kunnen ingediend worden via www.samenzonderasbest.nl.

 

Inwoners die aangesloten zijn bij een energiecoöperatie profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen. De coöperatie huurt het dak en van die opbrengsten kan de dakeigenaar de asbestsanering bekostigen. De opgewekte groene stroom gaat naar het elektriciteitsnet.

 

Evaluatie asbestregelingen

Sinds 2013 stimuleert de provincie de dubbelslag ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. In de afgelopen zeven jaar zijn 405 grote Friese asbestdaken aangepakt, zo’n 5,7% van het totaal. In 2017 was Fryslân de eerste met de zogenoemde Samenzonderasbest-aanpak waarbij huishoudens ook baat hebben bij een groot zonnedak. Deze aanpak blijkt het meest effectief. 268 huishoudens hebben hiervan geprofiteerd. Provincie Groningen voert de regeling ook in, Overijssel en Gelderland overwegen het.

 

Het belang van daken zónder asbest

Het gebruik van asbest is, net als het gebruik van fossiele brandstoffen, slecht voor mens en milieu. Daarom is de overgang naar een asbestvrije leefomgeving én het gebruik van duurzame energie noodzakelijk. Voor de verduurzaming van de energievoorziening heeft de overheid verschillende doelstellingen en stimuleringsmaatregelen vastgesteld.

 

Samen de asbestsanering én energietransitie versnellen

In de pilotprojecten van SamenZONderAsbest heeft ECoop een aanpak ontwikkeld waarin dakeigenaren en overige burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. Kenmerkend voor de aanpak is dat verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen worden gecombineerd, zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk.

 

Eerste pilotprojecten

De eerste pilot is begin 2019 afgerond in Friesland. En met succes: 18 Friese daken zijn getransformeerd van een asbestdak naar een coöperatief zonnedak. In de provincie Groningen is medio 2019 de tweede pilot gestart. Deze pilot heeft ruimte om 120 daken aan te pakken en loopt nog.

 

Met steun van de Provincies

De steun van de Provincies zorgt ervoor dat de SamenZONderAsbest-aanpak zich steeds verder ontwikkeld. Het doel is te komen tot een landelijke regeling, zodat de sanering van asbestdaken een stevige impuls krijgt. En er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor coöperatieve zonnedaken waarvan de dakeigenaren en de omwonenden profiteren.

Terug naar het overzicht